KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez DOLMAT Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOLMAT Sp. z o.o.
z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Kleeberga 1 56-400 Oleśnica, (dalej: ADO)

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

  1. poprzez adres e-mail: RODO@dolmat.pl
  2. telefonicznie pod numerem: 71 399 39 65,
  3. pisemnie: DOLMAT Sp. z o.o., ul. Kleeberga 1 56-400 Oleśnica.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu odwołania Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPU TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ DOLMAT 
SP. Z O.O.